Voorwaarden Ergobaan.nl




Advertentie
 
 
Advertentie

VOORWAARDEN

Algemene gebruikersvoorwaarden Ergobaan.nl


Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Advertentie: Een vacature, banner of andere bedrijfsuitingen van de opdrachtgever geplaatst op de website.
Dienst: Een door Ergobaan.nl aangeboden dienst, zoals het plaatsen en doorzoeken van vacatures, het plaatsen en doorzoeken van CV’s, alsmede het plaatsen van advertenties, bedrijfsinformatie, banners en andere bedrijfsuitingen op de website.
Deelnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten dan wel die gebruik maakt van de dienst van Ergobaan.nl. Dit kan zowel een werkgever als een werkzoekende betreffen.
Ergobaan.nl: een website waarop werkgevers en werkzoekende(n) in de branche van de ergotherapie samen komen. De website staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55670113.
Gebruiker: Particuliere gebruikers van de website die een CV op de website plaatsen en/of vacatures zoeken op de website. Ook opdrachtgevers die gebruik maken van de diensten van de website kunnen worden aangemerkt als gebruiker.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie door Ergobaan.nl een overeenkomst wordt gesloten of die gebruik maakt van de diensten van Ergobaan.nl.
Overeenkomst: De afspraken met betrekking tot dienstverlening tussen Ergobaan.nl en opdrachtgever, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. De opdracht tot deze dienstverlening wordt verstrekt door de opdrachtgever vanuit de beveiligde omgeving van de website nadat deze op zijn eigen account is ingelogd.
Partij: Iedere partij bij deze Overeenkomst
Website: de door Ergobaan.nl op internet verzorgde website die te bereiken is via domeinnaam www.ergobaan.nl


Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en/of al het gebruik van de dienst van Ergobaan.nl.
1. De verzending van een inschrijving door de deelnemer voor de dienst van Ergobaan.nl heeft te gelden als een instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen wordt. De toepasselijkheid van eventuele door de deelnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van de Algemene Voorwaarden of van één of meer in de Algemene Voorwaarden vervatte bepalingen kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Ergobaan.nl en de Gebruiker worden afgeweken. Ergobaan.nl wijst de toepassing van enige (algemene) voorwaarden die door Gebruiker worden gehanteerd expliciet van de hand.
4. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zullen volledig van kracht blijven indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt. In dat geval zullen Ergobaan.nl en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden
genomen.
5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Ergobaan.nl van de hand gewezen.
6. Advertenties en teksten kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen door Ergobaan.nl worden verwijderd.
7. Ergobaan.nl heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Gebruiker zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over substantiële wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al bestaande Overeenkomsten. Met het (voortdurend) afnemen van de Diensten door de Gebruiker na wijziging
van de Algemene Voorwaarden wordt de Gebruiker geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.


Artikel 3. Dienstverlening
1. Ergobaan.nl beheert het online medium op www.ergobaan.nl. Op deze website kunnen werkzoekenden in contact komen met werkgevers en vice versa. Ergobaan.nl heeft bij al haar diensten slechts een faciliterende rol: Ergobaan.nl wordt nimmer partij bij enige overeenkomst die gesloten wordt door de deelnemer en een andere partij (bijvoorbeeld een andere deelnemer) door gebruikmaking van de dienst van Ergobaan.nl. Hierdoor kan Ergobaan.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor hetgeen zich tussen de deelnemer en een andere partij afspeelt.
2. Ergobaan.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van de website. Sommige informatie op de website is echter door derden verstrekt. Voor deze informatie draagt Ergobaan.nl geen enkele verantwoordelijkheid. De deelnemer en iedere andere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, de correctheid en de volledigheid van de door hen verstrekte informatie en bijdrages.
3. In het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud of de kwaliteit van de dienstverlening is Ergobaan.nl gerechtigd de website tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik van de website te beperken, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding voor de deelnemer ontstaat. Deze bepaling geldt tevens wanneer de website tijdelijk buiten gebruik is zonder toedoen van Ergobaan.nl

 

Artikel 4. Gebruik dienst

1. Door verzending van het inschrijfformulier garandeert de deelnemer dat alle gegevens, waaronder doch niet uitsluitend naam, adresgegevens, e-mailadres en indien van toepassing bedrijfsgegevens, die in het kader van de dienstverlening aan Ergobaan.nl verstrekt dienen te worden, volledig, juist en actueel zijn. De deelnemer zal er zorg voor dragen dat de informatie in het gebruikersprofiel overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
2. Door verzending van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer hiertoe bevoegd te zijn of hiervoor toestemming te hebben.
3. De (persoons-)gegevens die door middel van de website door de deelnemer worden verkregen mogen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor deze worden verkregen. Het is niet toegestaan deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen iedere vorm van ongevraagde communicatie.
4. Ergobaan.nl behoudt zich het recht voor om bijdragen van de deelnemer in te korten of te wijzigen. Daarnaast is Ergobaan.nl bevoegd bijdragen te weigeren en/of te verwijderen indien de bijdrage in strijd is met deze algemene voorwaarden of niet aan sluit op het doel van Ergobaan.nl, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht op schadevergoeding voor de deelnemer.
5. Ergobaan.nl registreert persoonsgegevens. De manier waarop persoonsgegevens geregistreerd worden staat omschreven in de privacy reglement van Ergobaan.nl. Deze privacy reglement is vindbaar op de website van Ergobaan.nl.


Artikel 5. Totstandkoming overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand door de plaatsing van een vacature of advertentie door de opdrachtgever op Ergobaan.nl of het abonneren op een dienst van Ergobaan.nl.
2. Bij plaatsing van een vacature geldt dat deze maximaal 60 dagen blijft geplaatst. Opdrachtgever kan desgewenst eerder, zelf, de vacature verwijderen.
3. Advertenties en banners worden via een abonnement geplaatst. Bij een dergelijk abonnement heeft de overeenkomst een minimale duur van 1 maand. Dit abonnement wordt telkens voor dezelfde duur van het abonnement automatisch verlengd, tenzij anders overeengekomen. Opzegging kan vormvrij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
4. Ergobaan.nl heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden dan wel (tijdelijk) op te schorten indien:
a. de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden voldoet;
b. de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
c. de opdrachtgever misbruik maakt van het abonnement of Ergobaan.nl;
d. de opdrachtgever de adverteerders op deze website of andere opdrachtgevers schade toebrengt, in welke vorm dan ook;
e. Ergobaan.nl haar recht om een online dienst aan te bieden eindigt;
f. of de opdrachtgever activiteiten ontplooit die in strijdt zijn met de belangen van Ergobaan.nl of haar gebruikers.


Artikel 6. Vergoeding en betaling
1. De Gebruiker zal voor de door Ergobaan.nl geleverde Diensten de in de Overeenkomst vermelde vergoeding betalen, op de in de Overeenkomst aangewezen wijze. Partijen kunnen overeenkomen dat de voor de levering van de Diensten verschuldigde vergoeding geheel of gedeeltelijk vooruit zal worden betaald. De in de overeenkomst en op de factuur vermelde bedragen zijn te allen tijde netto bedragen tenzij anders overeengekomen.
2. Ergobaan.nl behoudt zich het recht voor de tarieven voor de te leveren Diensten te herzien. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een dergelijke tariefaanpassing ook van toepassing op de met de Gebruiker gesloten Overeenkomst en op nog niet geleverde Diensten. Afnemer heeft in geval van een tariefwijziging het recht om de Overeenkomst ten aanzien van het nog niet geleverde deel van de Diensten op te zeggen.
3. Verschuldigde bedragen voortvloeiende uit de plaatsing van een vacature/advertentie/banner en/of gebruikmaking van de C.V. database zullen in de maand van afname worden gefactureerd. Vacatures, toegang tot CV en advertenties worden per direct geplaatst na akkoord op de webpage to betaling van de Dienst.
4. Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Opdrachtgever is in gebreke indien een termijn van 45 dagen na factuurdatum is overschreden. De opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. De wettelijke rente is hierbij bepalend. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde volledige bedrag zal genoemde rente over het opeisbare bedrag berekend worden.
6. Bij ontbinding van een gedane overeenkomst of het (eerder) intrekken van een geplaatste vacature binnen de gestelde termijn zal geen (gedeeltelijke) restitutie plaatsvinden.
7. Indien voor het vaststellen van de vergoeding gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen), zijn de meetsystemen van Ergobaan.nl leidend.
8. Vorderingen van Ergobaan.nl op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van faillissement, liquidatie, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever.

 

Artikel 7. Incassokosten

1. Indien de Opdrachtgever bij het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen in gebreke en/of verzuim is, dan zijn alle gemaakte kosten die noodzakelijk zijn om de vorderingen te innen voor rekening van de opdrachtgever. Blijft opdrachtgever in gebreke bij de tijdige voldoening van een geldsom, dan is opdrachtgever een dadelijk opeisbare boete van 15% verschuldigd over het nog te vorderen bedrag met een minimum van € 50,00.
2. In het geval dat Ergobaan.nl hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen deze ook op de opdrachtgever worden verhaald.
3. Indien gerechtelijke en executiekosten zijn gemaakt door Ergobaan.nl zijn deze tevens voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- (honderd vijftig Euro) bedragen. Over de gemaakte incassokosten is opdrachtgever rente verschuldigd.

 

Artikel 8. Duur en beëindiging
1. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode, een tussentijdse beëindiging is niet mogelijk, m.u.v. 8.2 en 8.3.
2. Indien één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten. Reeds gefactureerde bedragen voor diensten door Ergobaan.nl vóór de ontbinding van de overeenkomst blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
3. Beide partijen hebben het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien de andere partij, ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke, schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van verplichtingen uit de overeenkomst.
4. Het recht op plaatsing van een vacature voor de resterende periode van de overeengekomen duur vervalt automatisch indien de plaatsing van de vacature vóór de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever (in geval de vacature bijvoorbeeld inmiddels is vervuld).
5. Opzegging geeft geen recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.


Artikel 9. Annulering door een afnemer nadat een Overeenkomst tot stand gekomen is

1. Bij annulering door Gebruiker van de door Ergobaan.nl te leveren Diensten, voor zover vergoeding van de Diensten wordt berekend op basis van nacalculatie, is Afnemer de volgende bedragen verschuldigd:
a. alle kosten die Ergobaan.nl al verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Afnemer, indien Ergobaan.nl bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld
b. de annuleringsvergoeding die bedraagt tussen dertig en zes dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten 5% van het overeengekomen bedrag. Vanaf vijf dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
2. Bij annulering door Gebruiker van de door Ergobaan.nl te leveren Diensten, voor zover vergoeding van de Diensten al is voldaan door Gebruiker, is Gebruiker de volgende bedragen verschuldigd:
a. alle kosten die Ergobaan.nl al verplicht is te voldoen aan één of meer derden op het moment van annulering door Gebruiker, indien Ergobaan.nl bij het verrichten van de Diensten derden heeft ingeschakeld
b. een annuleringsvergoeding die bedraagt tussen dertig en zes dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten 5% van het overeengekomen bedrag.
Vanaf vijf dagen voor aanvang van de overeengekomen diensten wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht. Het eventueel door Gebruiker teveel betaalde zal door Ergobaan.nl worden terugbetaald.

 

Artikel 10. Verplichtingen Ergobaan.nl
1. Ergobaan.nl zal de Diensten aanbieden met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Ergobaan.nl verplicht zich om de afspraken in de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren.
2. Ergobaan.nl behoudt zich het recht voor om de levering van Diensten aan de Gebruiker geheel of gedeeltelijk op te schorten, ingeval de Gebruiker toerekenbaar tekort komt in de nakoming van enige verplichting onder deze Overeenkomst, waaronder het niet nakomen van de verplichtingen als opgenomen in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden. Ergobaan.nl is gerechtigd kosten in rekening te brengen bij Gebruiker die zij moet maken in verband met de opschorting van de levering van haar Diensten.
3. De Diensten worden door Ergobaan.nl zonder enige garantie voor (ononderbroken) beschikbaarheid, veiligheid, geschiktheid, afwezigheid van virussen, deugdelijkheid of anderszins aangeboden en geleverd.
4. De overeengekomen startdatum van de Diensten is een streefdatum. Ergobaan.nl behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Ergobaan.nl toe te rekenen) omstandigheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot omstandigheden van technische aard, de levering van de Diensten uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Ergobaan.nl
wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Gebruiker bestaan uit het alsnog leveren door Ergobaan.nl van de Diensten voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende Diensten aan de Gebruiker, zulks in goed overleg tussen Gebruiker en Ergobaan.nl.

 

Artikel 11. Verplichtingen en beperkingen Gebruiker
1. De Gebruiker zal de Diensten afnemen met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.
2. De Afnemer is verplicht de levering van de Diensten door Ergobaan.nl bij aanvang van de verlening van de Diensten en voortdurend daarna te controleren en eventuele tekortkomingen direct schriftelijk te melden aan Ergobaan.nl, bij gebreke waarvan de Gebruiker wordt geacht de Diensten zonder voorbehoud te hebben aanvaard. Indien Gebruiker een gebrek in de Diensten aan Ergobaan.nl meldt, zal Ergobaan.nl zich inspannen om het gebrek zo spoedig
mogelijk te verhelpen.
3. Het is de Gebruiker niet toegestaan om Diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Reclame Code en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt, waaronder begrepen het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie en seksuele
intimidatie en het op andere wijze lastig vallen van personen
4. Het is de Gebruiker onder meer niet toegestaan om de Diensten te gebruiken voor:
a. het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of wijzigen van software of andere materialen indien een dergelijke verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of wijziging inbreuk maakt op rechten, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten, van derden;
b. het doen van onrechtmatige uitlatingen;
c. het hinderlijk benaderen, bedreigen of op andere wijze lastig vallen van personen;
d. het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk;
e. het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma's bevatten die de werking van de door Ergobaan.nl aangeboden diensten, het Internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden;
f. het aannemen van een valse identiteit;
g. het beperken van derden in de mogelijkheid de door Ergobaan.nl aangeboden diensten en/of het internet te gebruiken.
5. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het ter beschikking hebben en houden van enige software, hardware (inclusief randapparatuur) en/of (Internet-) verbindingen noodzakelijk om van de Diensten gebruik te kunnen maken.
6. Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Gebruiker geleverd materiaal erkend Gebruiker volledig verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van dat materiaal en/of de inhoud van de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst. Gebruiker staat er voor in dat het materiaal voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Reclame Code en de Wet op de Kansspelen. Tevens staat Gebruiker er voor in dat het geleverde materiaal geen virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevat of kan bevatten, al dan niet zonder medeweten van Gebruiker toegevoegd door een derde, die de werking van de door Ergobaan.nl aangeboden diensten, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden. De Gebruiker vrijwaart Ergobaan.nl voor alle aanspraken van
derden die betrekking hebben op het geleverde materiaal en/of de (mobiele) websites of ander medium waarnaar het materiaal verwijst.
7. Voor zover de Diensten betrekking hebben op het plaatsen van door Gebruiker geleverd materiaal, staat Gebruiker in voor tijdig en juist aanbieden van het benodigde materiaal op de in de Overeenkomst aangewezen wijze.


Artikel 12. Gebruik wachtwoord en dienst
1. Het door Ergobaan.nl toegekende wachtwoord mag alleen verstrekt worden aan eigen werknemers van de opdrachtgever die het wachtwoord nodig hebben ter vervulling van de werving - en selectieactiviteiten van de opdrachtgever. Het is de opdrachtgever slechts toegestaan om één wachtwoord te verlenen. Ergobaan.nl kan de opdrachtgever verzoeken om de identiteit te verstrekken van de werknemers die het wachtwoord hebben ontvangen, mits anders schriftelijk overeengekomen.
2. Het is niet toegestaan een bij een account behorend wachtwoord aan derden ter beschikking te stellen.
3. De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat werknemers het wachtwoord en de diensten van Ergobaan.nl uitsluitend gebruiken voor de werving- en selectieactiviteiten van de opdrachtgever.
4. Bij misbruik van wachtwoorden en diensten door de opdrachtgever, heeft Ergobaan.nl de bevoegdheid om alle vormen van schade (op grond van de wet), waaronder mede inbegrepen inkomstenderving en alle overige kosten die het gevolg zijn van ongeautoriseerd gebruik, bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
5. De opdrachtgever is Ergobaan.nl zonder tussenkomst van de rechter een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1.000,- per gebeurtenis, indien Ergobaan.nl een redelijk vermoeden heeft van misbruik door de opdrachtgever. Ergobaan.nl is in dat geval tevens gerechtigd om de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden.


Artikel 13. Reglement voor het plaatsen van vacatures
1. Op Ergobaan.nl zijn alleen vacatures toegestaan die betrekking hebben op ergotherapiefuncties of hieraan gerelateerde functies als bv. binnen het onderwijs, management etc..
2. Ergobaan.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om vacatures zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
3. Het is verboden om advertenties en/of vacatures te plaatsen waarbij niet specifiek naar invulling van één bepaalde functie wordt gestreefd.
4. De plaatsingstermijn van een vacature is 60 dagen.
5. Opdrachtgevers worden geacht adequaat en nauwgezet het beheer van hun vacatures uit te voeren. Wanneer Ergobaan.nl weet dan wel vermoedt dat een vacature niet meer actueel is c.q. de vacature reeds ingevuld is, heeft zij de bevoegdheid deze vacature van de website te verwijderen.

 

Artikel 14. Gedragsregels
1. De deelnemer garandeert:
• dat de inhoud van de door hem te plaatsen / geplaatste bijdragen niet in strijd is met de in Nederland geldende wet en regelgeving, dan wel niet onrechtmatig is;
• dat hij zijn deelnemerschap niet zal gebruiken om personen onheus te bejegenen dan wel lastig te vallen;
• dat hij de belangen en de naam van Ergobaan.nl niet zal schaden. De deelnemer verklaart geen misbruik te zullen maken van de dienst van Ergobaan.nl.
2. De deelnemer die in strijd met deze algemene voorwaarden handelt kan door Ergobaan.nl uitgesloten worden van verder gebruik van de dienst. Een en ander onverlet de volledige nakoming van een eventuele betalingsverplichting te vorderen, nadere maatregelen te nemen en, indien nodig, het gedrag van de deelnemer te melden bij de daarvoor bevoegde instantie.


Artikel 15. Verwijzingen
Ergobaan.nl bevat verwijzingen naar websites van derden. Ergobaan.nl heeft geen enkele zeggenschap over (de inhoud van) deze websites, en is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.


Artikel 16. Intellectuele eigendom
1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website berusten bij Ergobaan.nl met uitzondering van het materiaal dat door opdrachtgever is geleverd in verband met de plaatsing van een vacature en/of bedrijfsinformatie. Onder (intellectuele eigendoms)rechten worden verstaan: auteursrechten op de teksten, vormgeving, afbeeldingen, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, geluidsmateriaal, software en overige materialen, de merkrechten (inclusief domeinnamen) en databankrechten.
2. Opdrachtgever garandeert dat zij geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden bij de door haar geplaatste vacature(s) en/of bedrijfsinformatie.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ergobaan.nl is het opdrachtgever niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te verspreiden, te verzenden, te reproduceren en op welke andere wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Conform de databankenwet is het opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Ergobaan.nl, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken. Op eventuele kopieën die opdrachtgever van (een gedeelte van) de website maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten behouden te worden.


Artikel 17. Aansprakelijkheid
1. Ergobaan.nl is alleen in het geval van grove schuld en/of opzet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist nakomen van haar verplichtingen. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Ergobaan.nl beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 250,00.
2. Voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 15.1 is de aansprakelijkheid van Ergobaan.nl uitgesloten.
3. Voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de diensten door opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en 'performance' problemen, aanvaardt Ergobaan.nl geen enkele aansprakelijkheid.
4. Opdrachtgever vrijwaart Ergobaan.nl voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die opdrachtgever op de website heeft geplaatst.
5. Ergobaan.nl zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever;
b. verlies van gegevens. Opdrachtgever zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door opdrachtgever aan Ergobaan.nl ter beschikking worden gesteld;
c. iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Ergobaan.nl, zal opdrachtgever Ergobaan.nl hiervan vrijwaren.

Ergobaan.nl zal tot slot niet aansprakelijk worden gesteld, indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.


Artikel 18. Overmacht
1. Ergobaan.nl is ontslagen in de verplichting tot nakoming van de overeenkomst bij alle situaties van overmacht, zolang de desbetreffende verhindering blijft voortbestaan. Het is uitgesloten om in dergelijke gevallen aanspraak te maken op schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan het nakomen van verplichtingen door Ergobaan.nl jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichting in redelijkheid niet van Ergobaan.nl kan worden verlangd. Tot overmacht wordt in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden en uitval van de elektriciteitsvoorziening aan Ergobaan.nl.


Artikel 19. Garantie
1. De website is met veel nauwkeurigheid ingericht, Ergobaan.nl kan echter niet garant staan voor:
• het ononderbroken werken en vrij zijn van fouten van de website;
• het onrechtmatig gebruik door derden van de systemen van Ergobaan.nl;
• de aan- of afwezigheid van een match tussen werkzoekende en opdrachtgever;
• de beschikbaarheid van een kandidaat in de C.V. database voor een nieuwe functie;
• juiste of volledige (c.q. actuele) informatie op de website, waaronder de (persoonlijke) informatie van kandidaten, inclusief de CV's die door de werkzoekenden zijn geplaatst.


Artikel 20. Privacy
1. Ergobaan.nl onthoudt zich van het beschikbaar stellen van e-mailadressen en/of CV’s aan derden, tenzij Ergobaan.nl hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de opdrachtgever/gebruiker handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. Ergobaan.nl helpt werkzoekenden en werkgevers elkaar te vinden. Ergobaan.nl is echter nimmer partij bij een eventuele overeenkomst die tussen hen gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van de website.

 

Artikel 21. Diversen

1. Op elke overeenkomst tussen Ergobaan.nl en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. De laatst gepubliceerde versie van deze Algemene Voorwaarden op de website zijn steeds van kracht.
3. De Algemene Voorwaarden van Ergobaan.nl prevaleren altijd boven de algemene voorwaarden van opdrachtgevers en leveranciers van Ergobaan.nl.

Artikel 22. Klachten

1. Indien de deelnemer een klacht heeft met betrekking tot Ergobaan.nl, de dienst of de website, dient de deelnemer deze klacht schriftelijk en onderbouwd kenbaar te maken via info@ergobaan.nl.
2. Ergobaan.nl zal binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht reageren. Indien de klacht gegrond is zal Ergobaan.nl al het mogelijke in werking stellen om de situatie ten behoeve van de deelnemer te herstellen.
3. Klachten geven geen recht tot opschorting van de betalingsverplichting en/of restitutie van gedane betalingen.